مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

یکشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۵

ضوابط و قیمت پایه کمیسیون ماده 100 شهرداری قزوین سال 97 و 98

ضوابط و قیمت پایه کمیسیون ماده 100 شهرداری قزوین سال 97 و 98

ضوابط و قیمت پایه کمیسیون ماده 100 شهرداری قزوین سال 97 و 98