مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۹

مجموعه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قزوین سال 1398 و 97

مجموعه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قزوین سال 1398 و 97

مجموعه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قزوین سال 1398 و 97