مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

طرح مداخله ای جهت پیشگیری از کاهش طلاق با مشارکت اداره کل بهزیستی استان به مبلغ 400/000/000

طرح مداخله ای جهت پیشگیری از کاهش طلاق با مشارکت اداره کل بهزیستی استان به مبلغ 400/000/000

طرح مداخله ای جهت پیشگیری از کاهش طلاق با مشارکت اداره کل بهزیستی استان به مبلغ 400/000/000