مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

توافق شهرداری با آقای کاظمی و شرکاء

توافق شهرداری با آقای کاظمی و شرکاء

توافق شهرداری با آقای کاظمی و شرکاء