مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۶

اخذ عوارض بالکن و پیش آمدگی و مازاد برتذاکم

اخذ عوارض بالکن و پیش آمدگی و مازاد برتذاکم

اخذ عوارض بالکن و پیش آمدگی و مازاد برتذاکم