مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۱

فروش زمین مازاد خط پروژه به آقای سعید اسماعیل خانی

فروش زمین مازاد خط پروژه به آقای سعید اسماعیل خانی

فروش زمین مازاد خط پروژه به آقای سعید اسماعیل خانی