مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۱

تملک زمین متعلق وراث مرحوم آقای گیلک

تملک زمین متعلق وراث مرحوم آقای گیلک

تملک زمین متعلق وراث مرحوم آقای گیلک