مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

عنوان
مصوبه -گزارش حسابرسی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین99/2/30-مصوبه 25
مصوبه-گزارش حسابرسی سازمان آرامستانها99/2/30-مصوبه 24
مصوبه- گزارش حسابرسی سال 97 سازمان باغستانهای سنتی شهرداری قزوین 99/2/30-مصوبه 23
مصوبه-در خصوص بهاء خدمات نصب تابلوهای الحاقی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در کوچه و معابر فرعی 99/2/16-مصوبه 18
مصوبه- مغایرتهای اعلامی دررابطه با بندهایی از صورتجلسه شماره 74 -98/12/20- 99/2/16-مصوبه 19
مصوبه-واگذاری بخشی از ساختمان موصوف به برزن شیخ آباد به اداره کل بهزیستی 99/2/16-مصوبه 17
مصوبه-تجلیل از معلمان برگزیده ناحیه 1و2 شهر قزوین 99/2/13-مصوبه 13
مصوبه-مساعدت پلیس مبارزه با مواد مخدر استان 99/2/15-مصوبه 15
مصوبه -واگذاری اجرای پروژه بهسازی محور نسیم شمال به سازمان همیاری شهرداری قزوین99/2/13-مصوبه 14
مصوبه-تعرفه خدمات سازمان فرهنگی 99/2/2-مصوبه 11