دیدار رئیس و اعضای شورا ی شهر با جناب آقای فرماندار