برگزاری برنامه روایتگری و شبیه خوانی نینوا در ناصرآباد