تخفيف شهريه دانشجويان
تخفيف در شهريه دانشجويان كارمند رسمي شهرداري قزوين
اين تخفيف به كارمندان مجموعه  شهرداري ارائه مي گردد.
  مدارك مورد نياز: نامه از طرف محل خدمت با تأييد مسئول کارگزيني  آن سازمان.

     تخفيف نفرات برتر در پودمان  يا ترم
   دانشگاه به پاس تلاش  دانشجويان  عزيز و تقديراز آنها به نفرات اول، دوم وسوم هر ترم از 85 درصد مبلغ کل شهريه،20 درصد تخفيف شهريه داده ميشود