كارداني حرفه‌اي اطفاي حريق شهري
كارداني حرفه‌اي تاکسيراني
كارشناسي حرفه‌اي حفاظت و پيشگيري از حريق و حوادث
كارداني فني شهرسازي
كارداني فني عمران - امور پيمان‌ها
كارداني فني عمران - ترافيك شهري
كارداني فني عمران - نگهداري و مرمت ساختمان
كارداني فني فناوري اطلاعات - خدمات الكترونيكي شهر
كارداني فني معماري - معماري شهري
مهندسي فناوري عمران - ساختمان‌سازي
مهندسي فناوري معماري - طراحي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده
مهندسي فناوري اطلاعات - خدمات رايانه‌اي در شهرداري
مهندسي فناوري عمران - حمل و نقل شهري
كارداني حرفه‌اي حسابداري - حسابداري مالي