پذيرش دانشجو در مرکز آموزش علمي _ کاربردي شهرداري قزوين    

  به صورت ترمي در مقاطع کارداني و کارشناسي صورت مي پذيرد
  زمان پذيرش دانشجو از طريق سازمان سنجش آموزش کشور اعلام مي گردد و داوطلبان مي توانند با مراجعه به وب سايت سازمان سنجش نسبت به خريد دفترچه راهنما
  بصورت اينترنتي اقدام نمايندو مراحل ثبت نام خود را به پايان برسانند .
  رعايت نکات زير الزامي است :
  داوطلبان ادامه تحصيل در مرکز آموزش شهرداري قزوين دقت فرمايند در زمان تکميل مشخصات فردي چنانچه کارمند شاغل در شهرداري مي باشند ، کد مربوطه را وارد نمايند
  در غير اينصورت چنانچه شاغل در ديگر ارگان هاي دولتي و غير دولتي و غيره ... مي باشند از وارد نمودن کد شاغل اجتناب و گزينه آزاد را انتخاب ;فرمايند در زمان تکميل
  اطلاعات دقيقا معدل مدرک ديپلم براي مقطع کارداني و معدل مدرک فوق ديپلم براي مقطع کارشناسي را وارد نماييد تا در صورت قبولي و در زمان ثبت نام با مغايرت معدل مواجه نشويد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  مدارک لازم جهت ثبت نام پذيرفته شدگان در مقطع کارداني وکارشناسي نا پيوسته :
  .    1-تصوير تمام صفحات شناسنامه و اصل آن جهت مطابقت
  ·    2-تصوير و اصل کارت ملي جهت مطابقت
  ·    شش قطعه عکس 4*3 همانند و تمام رخ ) تهيه شده در سال جاري )3-
  ·    4-اصل و تصوير گواهينامه پايان دوره کارداني مورد تائيد شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و يا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي
   پرورش(مخصوص دانشجويان دوره کارشناسي مي باشد)  و يا مدرک کارداني پيوسته آموزشکده هاي فني و حرفه اي وزارت آموزش
  ·    تصوير کارت پايان خدمت ، معافيت دائم کفالت ، معافيت داائم پزشکي يا فرم کامپيوتري زمان صلح  براي آقايان و اصل آن جهت مطابقت
  ·    حکم کار گزيني و گواهي اشتغال به کار براي شاغلين نيروهاي مسلح از يگان مربوطه.5-
  ·    اصل فرم استفاده از سهميه شاغلين مندرج در دفترچه آزمون براي پذيرفته شدگان متقاضي استفاده از سهميه شاغلين 6-.