نحوه پرداخت شهريه

 

                                                                                                       
دانشجويان گرامي بعد از انتخاب واحد در ابتداي هر نيمسال تحصيلي موظفند سريعا نسبت به پرداخت شهريه تحصيلي خود اقدم فرمايند.
توجه فرماييد :

دانشجويان بايد مبلغ %15را به حساب دانشگاه جامع از طريق سامانه سجاد به صورت اينترنتي پرداخت نمايند.
دانشجويان بايد %85 شهريه را را به حساب مرکز آموزش علمي شهرداري قزوين در بانک شهر شماره حساب 100786894245  واريز وفيش را در سامانه خود ثبت نمايند.
 
ثبت نام و نام خانوادگي و رشته تحصيلي بر روي فيش واريزي الزامي است.


شرايط تقسيط
دانشجويان متقاضي تقسيط حداکثر يک هفته پس از حذف واضافه مي توانمند با در دست داشتن در خواست کتبي به امور مالي مراجعه نمايند.بديهي است تقسيط در خارج از زمان مقرر امکان پذير نمي باشد..