جهت حرکت وسايل نقليه درخيابان امام خميني از ميدان آزادي به چهارراه بازار تغيير مي کند

با توجه به مصوبه شوراي ترافيک شهرستان قزوين و هماهنگي با فرمانداري، پليس راهور و مجمع امور صنفي شهر قزوين از31 شهريورماه جاري مسير حرکت وسايل نقليه در خيابان امام خميني (ره)حد فاصل ميدان آزادي تا...

۱۳۹۰/۰۴/۲۰